Ochrona srodowiska, a odpady pobudowlane w zyciu codziennym.

Prace budowlane, w tym remont, rozbiórka czy też budowanie nowego obiektu budowlanego nieodłącznie wiążą się z wytworzeniem odpadów, takich jak gruz, odpady i pozostałe śmieci. Właściciel nieruchomości gruntowej, na terenie której są one składowane ma ustawowy obowiązek właściwego gospodarowania nimi. Faktycznie ogranicza się ono do należytego przechowywania śmieci, a następnie ich wywozu. Rzetelna gospodarka odpadami jest bardzo istotna dla ochrony środowiska naturalnego oraz życia i zdrowia ludzi. Wytwarzanie odpadów pobudowlanych ma negatywny wpływ na wyżej wskazane dobra, które są chronione przez polski system prawa. Odpady, w tym odpady pobudowlane, są to elementy i substancje, które są niepotrzebne dla ich posiadacza. Wśród odpadów wymienia się takie, które stwarzają wyższe zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi, a także odpady o zdecydowanie mniejszej szkodliwości. Śmieci zakwalifikowane do grona niebezpiecznych nie mogą być gromadzone przez posiadacza przez wybrany czas i w byle jaki sposób. Wywóz odpadów tego rodzaju musi nastąpić w terminie ustalonym w przepisach prawa. W razie niewykonania wspomnianego obowiązku posiadacz naraża się na karę administracyjną wyrażoną w kwocie pieniężnej. Odpady poremontowe, w tym między innymi kruszywo, muszą być należycie przechowywane, co wynika z ich toksycznego wpływu na naturę. Gromadzenie odpadów bezpośrednio na glebie jest karygodne. Prowadzi to do degradacji naturalnej roślinności w danym punkcie. Powoduje to zatem także zniszczenie zwierzęcych siedlisk, w tym szczególnie owadów i płazów. Z uwagi na dobro środowiska powinno się zadbać o kontenery na gruz. Wbrew pozorom wynajem kontenerów nie jest związany z wysokimi wydatkami. Odpowiednie przechowywanie śmieci nie czyni zadość obowiązkowi ich usunięcia. Konieczny jest wywóz gruzu w wyznaczone do tego miejsce. W sytuacji gdy przerasta to możliwości właściciela powinien powierzyć wywóz śmieci przedsiębiorcy komunalnemu , albo prywatnemu.